Klauzula informacyjna RODO

§ 1

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ELEKTROSFERA Spółka z o.o., z siedzibą w Częstochowie (42-209) przy ul. Warszawskiej 303, KRS: 0000582270.
 2. Jeśli jest Pani/Pan naszym klientem lub skierował Pan/Pani do nas zapytanie ofertowe to przetwarzamy Pani/Pana dane jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, kraj, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.

§ 2

Twoje dane osobowe przetwarzamy w określonych z góry celach w oparciu o umowę, Twoją zgodę, obowiązek prawny lub nasz prawnie uzasadniony interes. Z Twoich danych korzystać będziemy w następujących celach:

 • UMOWA – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, celem przedstawienia oferty produktów
  i realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1. lit. b RODO);
 • OBOWIĄZEK PRAWNY – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – tj. przepisy podatkowe, ustawy
  o rachunkowości, kodeks cywilny, ustawy o prawach konsumenta, rozpatrywanie skarg i reklamacji, w celach archiwalnych  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • PRAWNIE UZASADNIONY INTERES – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w celach marketingowych, w celach statystycznych, poprzez profilowanie (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

§ 3

Elektrosfera usuwa lub anonimizuje dane osobowe, gdy nie są już dłużej potrzebne do celów, do jakich zostały zebrane.

 • W celu zawarcia i wykonania umowy, dane osobowe przetwarzane są do upływu okresu przedawnienia wynikających z nich roszczeń cywilnoprawnych.
 • W celu wykonania obowiązku prawnego, okres przetwarzania danych wynika z przepisów prawa.
 • W przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, okres przechowywania danych osobowych jest różny w zależności od szczegółowego celu przetwarzania przez czas nieoznaczony lub do chwili złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 1 Rozporządzenia RODO w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją.

§ 4

 1. W związku z przetwarzaniem Danych osobowych Elektrosfera ma prawo udostępniać Pani/Pana dane osobowe:
  • Upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (Urząd Skarbowy, organy ścigania);
  • Bankom;
  • Podmiotom świadczącym usługi przewozowe i usługi pocztowe;
  • Podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne;
  • Podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, windykacyjnej, księgowości, podatków lub inne usługi doradcze.
 2. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo podmiot przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§ 5

Elektrosfera nie przekazuje Twoich danych do innych państw.

 

§ 6

W celu ochrony Twoich danych przed utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem Elektrosfera stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa o charakterze organizacyjnym i technicznym. Nasze instrukcje zawierają szczegółowe zalecenia, jak należy postępować z danymi osobowymi w Elektrosfera. Angażujemy pracowników Elektrosfera w kwestie prywatności
i bezpieczeństwa poprzez prowadzenie szkoleń uświadamiających w tym zakresie. Gdy zawieramy umowy z dostawcami zewnętrznymi na dostawę usług, które mogą dać im dostęp do Twoich danych osobowych, wymagamy od nich w ramach umowy, by dysponowali podobnymi mechanizmami kontroli bezpieczeństwa.

§ 7

Kiedy korzystasz z naszych usług lub odwiedzasz nasze strony internetowe, Elektrosfera może gromadzić dane na Twój temat za pomocą plików cookies i innych podobnych technologii. Nasza witryna może także zawierać pliki cookies i podobne technologie wykorzystywane przez strony trzecie.

§ 8

Poniżej możesz zapoznać się ze swoimi prawami w związku z danymi na Twój temat przetwarzanymi przez Elektrosfera. Poniższe prawa w niektórych przypadkach mogą nie mieć zastosowania, na przykład jeśli określonych danych nie można z Tobą powiązać:

 • Prawo dostępu do swoich Danych osobowych;
 • Prawo do sprostowania swoich Danych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich Danych;
 • Prawo do sprzeciwu;
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Prawo do przeniesienia swoich Danych;
 • Prawo do usunięcia swoich Danych.

Prawo całkowitego usunięcia Pani/Pana Danych osobowych podlega pewnym ograniczeniom (art. 17 ust. 3 RODO), gdy ich przetwarzanie jest niezbędne:

 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, np. wciąż trwa okres zobowiązań podatkowych i przechowywania dokumentów księgowych związanych z umową zawartą pomiędzy Elektrosfera Spółka z o.o.
  i Panią/Panem;
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

§ 9

Elektrosfera zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. O wszelkich aktualizacjach będziemy informować na naszej stronie internetowej lub komunikując się bezpośrednio z Klientem.

 

Pytania i uwagi dotyczące prywatności kierować można na adres e-mail biuro@elektrosfera.com.pl lub listownie na adres : Elektrosfera Spółka z o.o., ul. Warszawska 303, 42-209 Częstochowa.